Spațiul Hidrografic Banat - Inundatii

Spațiul Hidrografic
Banat

Spaţiul Hidrografic Banat este situat în partea de sud-vest a ţării, învecinându-se în partea de nord cu bazinul hidrografic Mureș, în vest cu Serbia, în est cu bazinul hidrografic Mureș și Spațiul Hidrografic Jiu, în sud cu Dunărea.

Unde se localizeaza?

Din punct de vedere administrativ, Spaţiul Hidrografic Banat cuprinde teritorii din cinci judeţe, respectiv: Județul Timiș și Caraș-Severin în totalitate și parțial Județul Arad, Județul Gorj și Județul Mehedinți. Populaţia totală identificată în anul 2018 este de circa 1.109.183 locuitori, densitatea populaţiei fiind de 61 loc./km2. Principalele aglomerări urbane sunt Timișoara, Reșița, Lugoj, Caransebeș și Orșova.

Suprafaţa totală a spațiului hidrografic Banat este de 18.312,20 kmp reprezentând o pondere de 7,68% din suprafaţa ţării. Reţeaua hidrografică cuprinde un număr de 389 cursuri de apă cadastrate (din care 19 au suprafețe mai mici de 10 kmp), cu o lungime totală de 6.700 km şi o densitate medie de 0,36 km/kmp. Pe teritoriul României, spațiului hidrografic Banat cuprinde subbazinele: Aranca cu 9 afluenți codificați, Timiș cu 149 afluenți codificați, Bega cu 79 afluenți codifcați, Caraș cu 30 afluenți codificați, Nera cu 35 afluenți codificați, Cerna cu 41 afluenți codificați și 40 de afluenți ai Dunării.

Relieful bazinului hidrografic

Spaţiul Hidrografic Banat este caracterizat de prezenţa tuturor treptelor de relief, acestea scăzând în altitudine de la sud-est spre nord-vest.

Altitudinile maxime se întâlnesc în Munţii Godeanu (2.229 m), pe cumpăna apelor dintre bazinul hidrografic al Cernei şi cel al Mureşului. Munţii Cernei, cu altitudinea maximă în cadrul Spaţiului Hidrografic Banat de 1.928 metri (Vârful Dobrii), se remarcă prin diferenţa mare de nivel, o energie a reliefului de 400-700 metri ce imprimă râurilor un curs rapid. Munţii Mehedinţi străjuiesc partea estică a bazinului hidrografic Cerna şi au altitudini maxime în cadrul Spaţiului Hidrografic Banat de 1.229 metri (Colţul Pietrei) şi 1.105 metri (Domogled). Munţii Mehedinţi se continuă cu Podişul Mehedinţi, piemont cu altitudini mai reduse. În partea centrală şi sudică a Spaţiului Hidrografic Banat se întind Munţii Banatului, care deşi prezintă o altitudine mai redusă (altitudine maximă 1446 m), au un aport semnificativ în reţeaua hidrografică a zonei. Munţii Semenicului se caracterizează printr-un relief domol, iar fragmentarea reliefului variază între 600-700 m. Munţii Aninei, situaţi la sudvest de Munţii Semenic constituie treaptă mai joasă, cu altitudinea maximă în cadrul bazinului de 1.160 m (Vârful Leordiş). În partea de nord-vest a Munţilor Aninei se detaşează Munţii Dognecei (atitudinea maximă 617 m în Vârful Cula Armenişului). Munţii Almăjului (1.224 m în Vârful Svinecea Mare) şi Munţii Locvei (Vârful Corhanu Mare 735 m) completează relieful muntos al Banatului. Munţii Poiana Ruscă (altitudine maximă în Vârful Padeş-1.374 m), cu altitudini medii de 700 m, se întind în nordul culoarului tectonic al Bistrei. Fragmentarea reliefului variază între 500-700 m.

Culmile deluroase sunt despărţite de numeroase depresiuni intramontane: Almăj, Ezeriş, Mehadica şi culoare tectonice: Culoarul Timiş-Cerna, Culoarul Bistrei. Dealurile (Dealurile Lipovei, Dealurile Sacoş-Zăgujeni, Dealurile Tirolului, Dealurile Oraviţei, Dealurile Bozoviciului) au o răspândire relativ restrânsă în cadrul bazinelor hidrografice din Spaţiul Hidrografic Banat. Aflate în prelungirea munţilor şi scăzând şi ele în altitudine de la est spre vest, piemonturile bănăţene au altitudini cuprinse între 170 şi 800 m, iar fragmentarea reliefului se înscrie între 50-300 m.

Câmpia Banatului acoperă aproximativ 50% din suprafaţa S.H. Banat, fiind o câmpie joasă (altitudinea minimă 77 m în zona de frontieră), care în zona ei centrală, până la amenajarea interfluviului Timiş-Bega, era o întinsă zonă mlăştinoasă. Relieful tronsonului de câmpie străbătut de râurile bănăţene prezintă anumite particularităţi cum ar fi căderea în trepte pe direcţia est-vest, fiecare din aceste trepte reprezentând faze de stagnare ale apelor Lacului Panonic în retragere. Între localităţile Baziaş şi Gura Văii apare ca unitate geomorfologică distinctă în peisaj Defileul Dunării, cel mai spectaculos defileu european, cu o lungime totală de 134 km.

Modul de utilizare a terenului din Spațiul Hidrografic Banat este influenţat de condiţiilefizico-geografice, cât şi de factorii antropici, și prezintă următoarea distribuţie: 28,25% păduri, 61,37 % suprafaţa agricolă, 3,49 % suprafaţa ocupată de ape și zone umede, 6,89% construcţii.

Clima bazinului hidrografic

Din punct de vedere climatic, Spaţiul Hidrografic Banat se încadrează în zona climatului temperat continental moderat cu influenţe submediteraneene, rezultat al suprapunerii circulaţiei maselor de aer atlantic cu invaziile de aer mediteranean. Acest climat generează caracterul moderat al regimului termic, perioadele de încălzire din timpul iernii, precum şi cantităţi medii multianuale de precipitaţii relativ ridicate cuprinse între 600-1.400 mm/ an. Repartiţia teritorială a temperaturilor se caracterizează printr-o mare neuniformitate: în zona de câmpie temperaturile medii multianuale sunt cuprinse între 10-11 de grade Celsius, iar în zona montană ajung la -2 de grade Celsius.

Resursele totale de apă

Resursele totale de apă de suprafaţa din spaţiul hidrografic Banat însumează cca 3380 mil mc/an, din care resursele utilizabile sunt cca. 392,2 mil m3/an. Acestea reprezintă cca. 12% din totalul resurselor şi sunt formate, în principal, de râurile Timiș, Bega, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna şi afluenţii acestora. În spaţiul hidrografic Banat există 9 lacuri de acumulare importante (cu suprafaţa mai mare de 0,5 kmp), care au folosinţă complexă şi însumează un volum util de 290 mil.mc.

Bazinul hidrografic Banat este compus la randul lui din urmatoarele bazine:

Bazinul hidrografic al râului Aranca

Râul Aranca are o lungime de 76 km pe teritoriul românesc şi mai parcuge încă alƫi 41 km până la vărsarea în Canalul-Dunăre-Tisa-Dunăre. Izvorăște la Sud- Vest de municipiul Arad, după care își începe parcursul spre vest, prin județul Timiș.

Bazinul hidrografic al râului Bega

Râul Bega este situat în partea de vest a ţării şi are o orientare generală Est-Vest. Râul Bega izvorăşte din Carpaţii Apuseni (Munţii Poiana Ruscă) şi are lungimea (până la graniţa) de 170 km.

Bazinul hidrografic al râului Timis

Râul Timiș este situat în partea de vest a ţării având orientarea generală Est–Vest. Râul Timiş izvorăşte din Carpaţii Meridionali (Munţii Semenic) şi are o lungime de 244 km pe teritoriul românesc.

Bazinul hidrografic al râului Caras

Râul Caraș este situat în partea de Sud-Vest a ţării şi are o orientare NordEst-SudVest. Râul Caraş izvorăşte că şi râul Timiş din Carpaţii Meridionali (Munţii Semenic) şi are o lungime de 72 km pe teritoriul României.

Bazinul hidrografic al râului Nera

Râul Nera este situat în partea de Sud-Vest a ţării şi are orientarea generală Est–Vest. Râul Nera izvorăşte din Carpaţii Meridionali (Munţii Semenic) şi se varsă direct în Dunăre. Lungimea cursului său este de 143 km.

Bazinul hidrografic al râului Cerna

Râul Cerna este situat în partea de sud a ţării având orientarea generală Nord-Sud. Râul Cerna izvorăşte din Carpaţii Meridionali (Munţii Vălcan), are lungimea de 79 km şi se varsă direct în Dunăre.

Descrierea lucrărilor existente de protecție împotriva inundațiilor

Spaţiul hidrografic Banat deţine lucrări hidrotehnice cu rol de gestionare cantitativă a resurselor de apă, conţinând ȋndiguri, regularizări, derivaţii de tranzitare a volumelor de apă dintr-un curs de râu în altul, acumulări permanente şi nepermanente. O caracteristică principală a acestei zone, o reprezintă faptul că, Banatul este zona geografică cea mai îndiguită din România. Cea mai mare parte a lucrărilor de apărare ȋmpotriva inundaţiilor sunt realizate ȋn bazinele râurilor Bega şi Timiş (550 km ȋndiguiri şi 480 km regularizări, suprafaţa apărată fiind de 230.000 ha). În cadrul acestor lucrări se include şi derivaţia de ape mari (canalul descărcător) Bega – Timiş – destinat apărării ȋmpotriva inundaţiilor a municipiului Timişoara şi a localităţilor limitrofe canalului Bega aval Topolovăţ.

Ca principale lucrări de aparare ȋmpotriva inundaţiilor ȋn spaţiul hidrografic Banat există 29 de acumulări nepermanente însumând un volum destinat atenuării viiturilor de 211 mil.mc, 1.118 km de diguri, 1.037 km de regularizări de albii şi 150 km de apărări de maluri. Acumulările cu scop complex au prevăzut un volum de atenuare a viiturilor ce însumează cca. 69,6 mil.mc.

Pe teritoriul spaţiului hidrografic Banat se află în exploatare un număr de 8 baraje de categorie A şi B, respectiv un numar de 55 baraje de categorie C şi D

Istoricul inundațiilor

Ca zone supuse inundaţiilor sunt cunoscute cele din bazinul superior al râului Bega ṣi afluenţi, Bega Veche ṣi afluenţi, Timiṣul până la Lugoj şi afluenţi, Bârzava ȋntre Reşiţa şi Gătaia, Caraşul ṣi Nera. Istoricul inundatiilor pe râul Timiş începe cu anul 1753 când a avut loc prima viitură semnificativă care a determinat apariţia primelor proiecte de amenajare a bazinelor Bega şi Timiş. Însă, cea mai mare inundaţie produsă în Banat a avut loc în luna iulie a anului 1859 cu consecinţe negative importante. Secolul XX aduce cu el evenimente hidrologice extreme. Importante şi de menţionat sunt inundaţiile ce au avut loc în anii 1912, 1966, 1999.

În secolul XXI sunt importante de reţinut evenimentele extreme din anii 2000, 2005, 2006 şi respectiv 2010. În 1966 au fost inundaţii ȋn tot spaţiul hidrografic Banat ṣi au culminat cu ruperea digului de apărare pe râul Timiṣ, mal stâng ȋn zona localităţii Gad. Ca ṣi cauză cunoscută a acestor inundaţii a fost cantitatea mare de precipitaţii cazută ȋn tot spaţiul. Această viitură excepţională a generat debite de vârf de 1.100 mc/s la Lugoj şi de 1.416 mc/s la Şag.

Inundaţiile din februarie 1999 au fost cauzate de viituride origine pluvio-nivală şi s-au produs în bazinele hidrografice Bega Veche, Bega – bazinul mijlociu şi inferior, Timiş – bazinul inferior, Pogăniş, Moraviţa, Bârzava – bazinul mijlociu şi inferior. În anul 2000, pe fondul existenţei ȋn zona montană şi de deal a unui strat de zapadă consistent, peste care s-au ȋnregistrat cantităţi mari de precipitaţii lichide (120 mm în 24 de ore) a dus la ieşirea râurilor din albie ȋn zonele neamenajate şi la deversarea şi ruperea digului pe râul Timiş, mal stâng, ȋn zona localităţii Grăniceri, provocand inundarea unor suprafeţe extinse de teren pe malul stâng al cursului principal. În aprilie 2005 s-a inregistrat un excedent pluviometric îndeosebi în Banat. La majoritatea staţiilor meteorologice din Banat au fost depăşite vechile recorduri lunare la cantitatea de apă ȋnregistrată. Aceste precipitaţii, la care s-a adăugat şi aportul provenit din topirea zăpezilor, au produs în bazinul Timiş o undă de viitură compusă în care se remarcă un vârf principal şi alte vârfuri secundare care au precedat sau au urmat vârfului principal. Astfel, au loc inundații excepționale provocate de ruperea digurilor pe malul drept al Timişului. Pe teritoriul României, aceasta a afectat suprafeƫe întinse de teren, în zona localităților Otelec, Iohanisfeld, Foeni și Cruceni. În anul 2006, ȋn luna aprilie, cantităţile de precipitaţii au depăşit media multianuală (10,4 mm la Cebza până la 28,6 mm la Gătaia). Caracterul precipitaţiilor şi cantităţile de apă înregistrate au condus la formarea unei viituri monoundice pe cea mai mare parte a cursurilor de apă, viitură ce a avut ca efect depăşirea cotelor de apărare.

Contacteaza ABA Banat

Adresa: B-dul Mihai Viteazul nr. 32, Timisoara

Tel. Centrala: 0256 491848; 0256 491 843; 0256 491849

Secretariat Directiune: 0256 492097

Fax: 0256 491798

E-mail: dispecer@dab.rowater.ro