Implementarea Directivei Europene privind Inundatiile – Ciclul doi

RO-FLOODS

Întărirea capacității autorității publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor a 2-a şi a 3-a ale Ciclului II al Directivei Inundații.

Începând cu anul 2019, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în calitate de lider de proiect, având ca partener Administrația Națională „Apele Române” și cu sprijinul Băncii Mondiale derulează proiectul „Întărirea capacității autorității publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor a 2-a si a 3-a ale Ciclului II al Directivei Inundații – RO-FLOODS”, Cod SIPOCA 734 Cod MySmis 2014 130033.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă fundamentarea şi sprijinirea măsurilor de implementare ce vizează adaptarea structurilor, optimizarea proceselor şi pregătirea resurselor umane necesare îndeplinirii obligațiilor asumate privind managementul riscului la inundații.

În calitate de Stat Membru al UE, România implementează Directiva UE privind Inundațiile. Această Directivă solicită Statelor Membre să parcurgă 3 etape pentru a asigura identificarea și reducerea riscului la inundații conform standardelor internaționale și a bunelor practici existente. Toate aceste informații sunt integrate în Planurile de Management al Riscului la Inundații (PMRI).

Etapa 1

Etapa 1 a ciclului II al Directivei Inundații, Evaluarea Preliminară a Riscului la Inundații (EPRI) a fost realizată de către autoritățile publice in domeniul gospodăririi apelor și a fost finalizată în anul 2019. În cadrul acesteia au fost identificate evenimentele semnificative de inundații și Zonele cu Risc Potențial Semnificativ la Inundații (APSFR – Areas of Potentially Significant Flood Risk). Rapoartele EPRI pot fi consultate aici.

Etapele a 2-a, Elaborarea Hărților de Hazard și de Risc la Inundații (HHRI) pentru fiecare APSFR, și a 3-a, Elaborarea PMRI, pentru fiecare Administrație Bazinală de Apă (11) și unul aferent Fluviului Dunărea, sunt realizate în cadrul proiectului RO-FLOODS cu sprijinul Băncii Mondiale.

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului vizează revizuirea HHRI din ciclul I al Directivei Inundații și elaborarea de noi hărți pentru APSFR identificate în ciclul II, actualizarea PMRI, realizarea unui portal GIS funcțional, adoptarea PMRI din ciclul II prin Hotărâre de Guvern și dezvoltarea de cunoștințe și abilități îmbunătățite privind managementul riscului la inundații pentru autoritățile publice cu responsabilități în acest domeniu.

Pentru îmbunătățirea HHRI și PMRI, în cadrul proiectului au fost elaborate metodologii privind modelarea și cartografierea hazardului la inundații, evaluarea și cartografierea riscului la inundații, dezvoltarea programelor de măsuri privind reducerea riscului la inundații, luând în considerare cele mai bune practici la nivel internațional. De asemenea, au fost dezvoltate baza de date și informațiile (studii de specialitate) necesare pentru managementul riscului la inundații.

În vederea intensificării interacțiunii cu părțile interesate relevante în domeniu și creșterii gradului de conștientizare asupra riscului la inundații, au fost dezvoltate instrumente moderne de comunicare (videoclip, broșuri, site web, vizualizator GIS online pentru HHRI) și sunt în desfășurare evenimente privind activitățile din proiect atât cu autorități publice, dar și cu organizații neguvernamentale (ONG) și organizații ale societății civile (OSC).

În cadrul proiectului, a fost creat un grup tehnic consultativ alcătuit din reprezentanți ai instituțiilor publice centrale cu responsabilități în domeniu pentru îmbunătățirea coordonării interinstituționale și pentru încurajarea implicării părților interesate relevante.

Încă de la începutul proiectului au fost organizate activități de formare și consolidare a abilităților în domeniul managementului riscului la inundații.

Etapa a 2-a

Hărțile de Hazard și de Risc la Inundații

Revizuirea și elaborarea de noi HHRI presupun un proces complex și laborios. Seturi complexe de date și informații (privind topografia, hidrologia, utilizarea terenului, infrastructura de protecție la inundații) sunt procesate cu ajutorul unor software de modelare hidraulică dedicate pentru obținerea rezultatelor privind magnitudinea hazardului (extinderea, adâncimile apei, viteza apei). Pe baza rezultatelor privind magnitudinea hazardului, a informațiilor privind populația și obiectivele aflate în zonele potențial inundabile și a vulnerabilității acestora, este evaluat riscul la inundații. Echipe de experți internaționali și locali sunt implicate în acest proces.

Spre deosebire de ciclul I, în ciclul II de implementare a Directivei Inundații sunt analizate mai multe surse de inundații (fluvială, pluvială, marină) și se va evalua cantitativ (în valori monetare) riscul la inundații. De asemenea, va fi analizat și un scenariu care integrează efectele schimbărilor climatice.

Pentru a facilita evaluarea HHRI de către părțile interesate relevante, a fost dezvoltat un vizualizator GIS, care permite vizualizarea diferitelor rezultate privind hazardul și riscul și acordarea de feedback privind calitatea acestora.

Versiunile HHRI care au trecut de procedurile dezvoltate pentru verificarea calității, vor fi publicate pe o platformă web, având o interfață ușor de utilizat, pentru a permite tuturor părților interesate, dar și cetățenilor să vizualizeze mărimile de hazard și de risc specifice unei APSFR.

După avizarea HHRI de către Comitetele de Bazin și apoi de către Consiliul Interministerial al Apelor, acestea vor fi raportate către Comisia Europeană.

Etapa a 3-a

Realizarea Planurilor de Management al Riscului la Inundații

Actualizarea celor 12 PMRI se realizează în coordonare cu Planurile de Management al Bazinelor Hidrografice și ținând cont de recomandările CE și de cele mai bune practici în domeniu.

Obiectivele PMRI au fost definite și agreate în cadrul grupului tehnic consultativ.

Programele de măsuri de reducere a riscului la inundații reprezintă nucleul acestor planuri. Metodologia elaborată în cadrul proiectului prevede 3 etape importante:

  • etapa de screening (de identificare a măsurilor potențial viabile de reducere a riscului la inundații nivelul fiecărei APSFR);
  • etapa de elaborare a strategiilor la nivel de APSFR (gruparea măsurilor în pachete de măsuri numite Alternative și analiza multi-criterială și cost-beneficiu a acestora pentru determinarea celei mai avantajoase Alternative la nivel de APSFR);
  • etapa de elaborare a strategiilor la nivel de Administrație Bazinală de Apă, și, respectiv, pentru Fluviul Dunărea. În cadrul acestor strategii, vor fi conceptualizate și proiecte integrate majore.

Se va acorda o atenție deosebită integrării în cadrul strategiilor de reducere a riscului la inundații a măsurilor de infrastructură verde și a soluțiilor bazate pe natură. De asemenea, în determinarea Alternativelor avantajoase se va ține seama de impactul schimbărilor climatice.

În completarea măsurilor de protecție la inundații, vor fi definite măsuri la nivel național (constând în programe ce vizează îmbunătățirea managementului riscului la inundații, măsuri privind îmbunătățirea bazei de cunoștințe etc.) și un pachet de măsuri privind pregătirea pentru răspunsul în timpul și refacerea post inundații.

Rezultatele obținute în cadrul fiecărei etape sunt prezentate părților interesate și se așteaptă implicarea activă a acestora pentru definitivarea lor.

Mai mult, PMRI sunt supuse unei Evaluării Strategice de Mediu (SEA), al cărei scop este de a identifica şi analiza potențialele efecte negative ale acestora asupra mediului, înaintea adoptării.

După avizarea HHRI de către Comitetele de Bazin și apoi de către Consiliul Interministerial al Apelor, PMRI trebuie aprobate prin Hotărâre de Guvern și raportate către Comisia Europeană.