Bazinul Hidrografic Siret - Inundatii

Bazinul Hidrografic
Siret

Bazinul hidrografic al râului Siret este situat în partea de est, nord est a ţării, învecinându-se la vest cu bazinele Someș-Tisa, Mureș şi Olt, la sud cu bazinele Ialomița – Buzău, iar la est cu bazinul Prut.

Unde se localizeaza?

Din punct de vedere administrativ, spaţiul hidrografic Siret cuprinde teritorii din 12 judeţe, respectiv: Suceava, Neamţ, Bacău, Vrancea, Botoşani, Iaşi, Galaţi, Buzău, Covasna, Harghita, Bistrita Năsăud și Maramureș. Populația totală identificată în anul 2018 a fost de circa 2.664.000 locuitori, iar densitatea populației fiind de 95 loc./kmp. Principalele aglomerări urbane sunt: Suceava, Piatra Neamț, Bacău, Focșani și Râmnicu Sărat.

Relieful bazinului hidrografic

Relieful cuprinde: Carpații Orientali, Subcarpații Moldovei și de Curbură, Podișul Central Moldovenesc și Câmpia Siretului Inferior în sudul și estul spațiului hidrografic. Zona montană cuprinde Carpații Orientali, cu altitudinea maximă în Munții Rodnei (2305 m în Vf. Pietrosul). Subcarpații se întind la est de munţii Flișului și sunt alcătuiți dintr-o succesiune de depresiuni mărginite la est de culmi anticlinale înalte de 700 – 1000 m.

Podișul Moldovei ocupă o parte relativ importantă a spațiului hidrografic Siret (30%) și se caracterizează printr-un relief deluros şi de podișuri cu culmi cuprinse între 700 – 400 m. Zona de câmpie are altitudini cuprinse între 300-250 m, la limita cu Subcarpații și 20 -10 m în Lunca Siretului Inferior.

Modul de utilizare a terenului din spațiul hidrografic Siret este influenţat atât de condiţiile fizicogeografice, cât şi de factorii antropici și prezintă următoarea distribuţie: 58.29% păduri, 22.7% suprafață agricolă, 6.17% terenuri ocupate de construcții și 0.67% suprafața zonelor umede, etc.

Clima bazinului hidrografic

Având în vedere așezarea țării noastre, spațiul hidrografic Siret este caracterizat de un climat temperat, cu influențe continentale tot mai accentuate. În partea vestică predomină climatul de munte, iar în partea de sud se fac simțite influențele climatului de stepă.

Precipitațiile medii multianuale descresc din zona montană înaltă spre zona de câmpie şi chiar spre văile din aceleași zone şi de la est la vest. Temperaturile medii multianuale cresc pe măsura scăderii altitudinii de la nord la sud.

Resursele totale de apă

Suprafaţa totală a spațiului hidrografic Siret este de 28.116 kmp reprezentând o pondere de 11.8% din suprafaţa ţării. Reţeaua hidrografică cuprinde un număr de 735 cursuri de apă cadastrate cu o lungime totală de 10.280 km şi o densitate medie de 0,36 km/kmp. Pe teritoriul României, spaţiul hidrografic Siret cuprinde subbazinele: Suceava cu 34 afluenți codificați, Moldova cu 50 afluenți codificați, Bistrița cu 72 afluenți codificați, Trotuș cu 41 afluenți codificați, Putna cu 19 afluenți codificați, Râmnicu Sărat cu 10 afluenți codificați și Hânțești, Șomuzul Mic, Soci și Carecna (fără afluenți).

Resursele totale de apă de suprafață din spațiul hidrografic Siret însumează cca 6.868 mil.mc/an, din care resursele utilizabile sunt cca. 2.655 mil.mc/an. Acestea reprezintă cca. 38,6% din totalul resurselor şi sunt formate în principal de râurile: Siret, Moldova, Bistrița, Trotuș şi afluenții acestora. În spațiul hidrografic Siret există 21 lacuri de acumulare importante (cu suprafața mai mare de 0,5 kmp), care au folosință complexă şi însumează un volum util de 1.206,121 mil.mc. 

În spațiul hidrografic Siret resursele subterane sunt estimate la 700 mil.m³ (resursă utilizabilă), din care 578 mil. m³ provin din surse freatice şi 122 mil. m³ din surse de adâncime.  

Descrierea lucrărilor existente de protecție împotriva inundațiilor

În spațiul hidrografic Siret există un număr de 121 acumulări permanente şi 3 acumulări nepermanente. Dintre acestea, 11 acumulări permanente, 3 acumulari nepermanente si 3 baraje priza sunt in administrarea Administraţia Naţională „Apele Române”, 14 acumulări in administrarea Hidroelectrica S.A. – Sucursala Electrocentrale Piatra Neamt, iar restul acumulărilor sunt administrate sau deţinute de SNIF, Societăţi Piscicole, primării, agenţi economici, persoane fizice.

Ca principale lucrări de aparare ȋmpotriva inundaţiilor ȋn spaţiul hidrografic Siret, aflate in administrarea Administraţia Naţională „Apele Române” există 374,52 km de diguri, 438 km de regularizări de albii şi 195 km de apărări de maluri.

Istoricul inundațiilor

Cele mai mari debite maxime înregistrate pe durata efectuării programului de observaţii şi măsurători la principalele staţii hidrometrice din Spaţiul hidrografic Siret (primele 4 valori) se prezintă în tabelul de mai jos:

Râul St. hidrom. Debite maxime anuale produse (mc/s) / anul
Siret Siret 1193/1969 847/1970 828/1978 920/2008
Siret Huţani 866/1969 776/1970 676/1985 813/2008
Suceava Iţcani 1354/1959 1200/1974 720/2005 1710/2008
Siret Lespezi 1133/1969 1080/1974 1028/1978 2414/2008
Moldiva Roman 1140/1955 890/1985 1415/1991 1188/2008
Siret Drăgeşti 1900/1969 1768/1991 1949/2005 2930/2008
Bistriţa Frumosu 772/1970 703/1974 452/1978 471/1985
Bistriţa Frunzeni 704/1979 848/1991 880/1997 1205/2005
Siret Adjudu Vechi 2220/1969 1960/1975 2450/1991 2300/2005
Trotuş Vrânceni 1193/1667/1960 1700/1975 1510/1988 2845/2005
Putna Boţârlău 1000/1970 664/1981 1958/2005 858/2007
Siret Lungoci 2670/1969 3186/1970 3270/1991 4650/2005
Rm. Sărat Tătaru 282/1966 266/1969 274/1970 126/2005

Din analiza debitelor maxime produse în perioada monitorizată se constată o mare variabilitate a valorilor în timp şi în spaţiu. Pe râurile mici, unde se produc viituri locale cauzate de ploi de convecţie, datele la care se produc debite maxime şi inundaţii sunt extrem de diferite.

Experienţa acumulată în timp conduce la concluzia că viituri cu un caracter mai general se produc, de regulă, în contextul unei circulaţii atmosferice retrograde a maselor de aer care se reîncarcă cu umiditate deasupra Mării Negre.

Contacteaza ABA Siret

Adresa: Str. Cuza Voda Nr. 1, cod 600274, Bacau, Romania

Telefon: 0234-541646

Fax: 0234-510050; 0234-515797

Dispecerat:0234-515466

Email: dispecer@das.rowater.ro