Spațiul Hidrografic Dobrogea-Litoral - Inundatii

Spațiul Hidrografic
Dobrogea-Litoral

Spaţiul Hidrografic Dobrogea-Litoral se află în administrarea Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral şi are în componenţă bazinele hidrografice Dunăre şi Litoral. Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral are în administrare o suprafaţă de 18.164,56 kmp.

Relieful bazinului hidrografic

Relieful Spaţiului Hidrografic Dobrogea este caracterizat de următoarele forme geomorfologice: Masivul Dobrogei de nord şi Podişul Dobrogei de sud. Grupa Măcinului, din Masivul Dobrogei de nord reprezintă cea mai înalta formă de relief, atingând 467 m în culmea Pricopan.

Pe sectorul Dobrogei de sud se delimitează ca unitate morfologică semnificativă: Podişul Tortomanului, care ocupă o fâşie lată de cca. 30 km, delimitat la vest de culoarul Dunării, iar la est de Marea Neagră. Înălţimile acestuia sunt cuprinse între 10 m şi 200 m. Circa 20,5% din arealul Deltei Dunării se află situat sub nivelul mediu al Mării Negre. Restul arealului deltei cuprinde suprafeţe cu altitudini pozitive între 0 şi 1 m, în proporţie de 54,5% şi respectiv cu altitudini între 1 şi 2 m, pe circa 18% din areal. Altitudinea medie a reliefului Deltei Dunării, este de circa 0,52 m. Diferenţele teritoriale ale spaţiului deltaic sunt reflecţia particularităţilor circulaţiei apei. Litoralul românesc al Mării Negre se întinde pe o lungime de 244 km (între braţul Musura şi Vama Veche) reprezentând 6% din lungimea totală a ţărmului Mării Negre, cuprinzând 128 km de apă tranzitorie marină şi 116 km de apă costieră.

Ţărmul românesc prezintă cca. 80% ţărmuri cu altitudine joasă – plaje şi cca. 20% ţărmuri înalte – faleze, sectorul nordic reprezentând 68%, iar cel sudic 32%.

Clima bazinului hidrografic

În cuprinsul Dobrogei se resimte influenţa climatului continental excesiv, a climatului submediteranean şi a Mării Negre, pe o fâșie a litoralului. În ceea ce priveşte temperatura aerului Dobrogea se află sub influenţa nuanţei continentale tipice a climatului temperat, este convenţional delimitată de izoterma de 11ºC care indică cele mai ridicate temperaturi medii anuale din ţară. Acestea se mai regăsesc doar în sudul Câmpiei Române şi în sudul Bărăganului, areale în cuprinsul cărora nuanţele de excesivitate termică sunt reliefate prin numărul mare de zile tropicale (maxima depaşeşte 30ºC) şi intervale secetoase îndelungate.

Cele mai scăzute temperaturi medii anuale (8-9ºC), se înregistrează în podişul Dobrogei de nord şi Munţii Măcinului.

În ceea ce priveşte cantităţile anuale de precipitaţii, Dobrogea de est (litoralul maritim, complexul lagunal Razelm-Sinoe şi jumătatea estică a Deltei Dunării) poate fi considerate regiunea cea mai săracă în precipitaţii de pe teritoriul României (< 400 mm.) În acelaşi timp, nuanţa de excesivitate a climatului temperat continental tipic Dobrogei, se caracterizează prin torenţialitate accentuată. În acest sens este necesar sa fie amintit faptul că la postul pluviometric C.A. Rosetti, în anul 1924, pe data de 30 August s-au înregistrat 690,6 mm care reprezintă maxima absolută de precipitaţii căzute în România. În restul teritoriului Dobrogei, cantităţile anuale de precipitaţii cresc spre 450 mm evidenţiind influenţele climatului marin.

Reţeaua hidrografică

Reţeaua hidrografică a spaţiului hidrografic Dobrogea – Litoral cuprinde 16 cursuri de apă permanente. Lungimea totală a cursurilor de apă permanente de pe întregul teritoriu este de 542 km. Repartiţia pe bazine hidrografice este următoarea: 71% aparţin bazinului Litoral şi 29% bazinului Dunării. Repartiţia pe zone indică faptul că 90% din lungimea totală a cursurilor de apă revine Dobrogei de Nord şi 10% Dobrogei de Sud. Cele mai importante cursuri de apă ale Dobrogei sunt: Casimcea, Taiţa, Slava, Teliţa şi Hamangia, toate aparţinând Dobrogei de Nord.

În ceea ce priveşte ţărmul românesc, lungimea cumulată este de 244 km şi se întinde de la braţul Musura din Delta Chiliei (pe linia de graniţă cu Ucraina) şi până la Vama Veche (graniţa cu Bulgaria). Apele costiere româneşti ale Mării Negre sunt reprezentate de apele de suprafaţă situate între uscat şi distanţa de 1 milă marină faţă de cel mai apropiat punct al liniei de bază, fiind localizate între Chilia şi Vama Veche. În componenţa reţelei hidrografice a Deltei Dunării intră: braţele principale prin care Dunărea traversează Delta şi se varsă în Marea Neagră (Chilia, Sulina şi SfântuI Gheorghe).

Principalele lacuri litorale care fac parte din categoria lagunelor (foste golfuri marine închise de cordoane de nisip) sunt Siutghiol (1900 ha) şi Tăbăcăriei (98 ha), iar din categoria limanelor fluvio-maritime (foste guri de vărsare ale râurilor) lacurile: Taşaul (2300 ha), Corbu (500 ha.), Techirghiol (1200 ha.), Tatlageac (1500 ha.), Mangalia (2500 ha) şi Costineşti (7 ha). Adâncimea acestor lacuri este variabilă ajungând şi până la 17 m (Siutghiol).

Resursele totale de apă de suprafaţă la nivelul Fluviului Dunărea (sectorul Chiciu – Isaccea), Deltei Dunării şi Spaţiului Hidrografic Dobrogea însumează cca. 404.136,4 mil.mc/an, din care resursele utilizabile sunt cca. 51.380,8 mil. m3/an.

În Spaţiul Hidrografic Dobrogea resursele subterane sunt estimate la 2.090,818 mil.mc, din care 372,27 mil.mc provin din surse freatice şi 1.718,548 mil.mc din surse de adâncime.

Descrierea lucrărilor existente de protecție împotriva inundațiilor

Spațiul hidrografic Dobrogea-Litoral deţine un sistem complex de lucrări hidrotehnice cu rol de gestionare cantitativă a resurselor de apă, conţinând mai multe derivaţii de tranzitare a volumelor de apă dintr-un curs de râu în altul. În spaţiul hidrografic Dobrogea au fost raportate un număr de 57 lucrări de apărări şi consolidări de maluri care însumează cca. 54 km. şi un număr de 18 puncte în care s-au realizat şi lucrări de regularizare, care însumează cca. 170 km.

Lucrările mai importante din interiorul spaţiului Dobrogei (Dobrogea continentală) sunt următoarele: Regularizare şi îndiguire v. Taiţa – 25,5 km; Regularizare şi îndiguire v. Teliţa – 34,8 km; Regularizare şi îndiguire p. Ciucurova – 22 km; Regularizare p. Slava – 35,0 km; Regularizare p. Hamangia – 19,0 km.

Lacurile nepermanente care au rol de apărare împotriva inundaţiilor sunt în număr de 41, au o vechime mai mare de 30-35 ani, sunt în mare măsură colmatate şi sunt realizate în spatele unor baraje de pămînt cu înălţimi cuprinse între 4 -12 m (înalțimea medie a acestor baraje este de 7,5 metri).

Istoricul inundațiilor

Cantităţile mari de precipitaţii căzute într-un timp relativ scurt (2 ore) au condus la depăşirea cotelor de inundaţie înregistrate la staţiile hidrometrice Cuza Vodă şi Pietreni (341 cm respectiv 430 cm faţă de CI = 250 cm), în data de 19.07.2002, afectînd localităţile Cuza Vodă şi satul Pietreni din comuna Deleni. În ziua de 28.08 2004 în judeţul Constanţa s-au produs ploi torenţiale cu aspect de vijelie, când s-au înregistrat cantităţi importante de precipitaţii, ce au depăşit pe anumite zone valorile istorice cunoscute (valoarea medie multianuală a precipitaţiilor pentru judeţul Constanţa este de 377 l/mp, cea mai mare cantitate căzută într-o zi este de 111 l/mp şi s-a înregistrat pe 1 iulie 1992). Cantităţile mari de precipitaţii căzute într-un timp relativ scurt, combinate cu scurgerile de versanţii şi a reţelelor de canalizare subdimensionate, au provocat inundaţii puternice afectînd 14 localităţi, înregistîndu-se pagube importante soldate şi cu o victimă.

Analizând efectele inundaţiilor din anii 2001 – 2005 în spațiul hidrografic Dobrogea-Litoral se constată că viitura din perioada 22-23 08. 2005 este cea mai importantă. S-a înregistrat la Costineşti o viitură care a distrus locuinţe din fostul sat Schitu. S-au înregistrat pagube materiale prin distrugerea rambleului de cale ferată pe o lungime de circa 1,5 km (rambleu ce a obturat de fapt cursul văii torenţiale), a numeroase drumuri de acces, case şi moteluri, terase şi restaurante. S-au înregistrat şi pierderi de vieţi omeneşti. Cu această ocazie o mare parte din lacul Costineşti a redevenit golf prin spălarea perisipului şi a zonei de plajă pe o lungime de circa 2 km.

În intervalul 7 – 9 mai 1989, în bazinele hidrografice ale râurilor Barcău, Crișul Repede și Crișul Negru, au căzut cantităţi mari de precipitaţii, care s-au suprapus peste o perioadă în care solul era îmbibat cu apă, fapt ce a determinat ca cea mai mare parte a ploii căzute să contribuie la scurgerea de suprafaţă. Astfel, s-au produs niveluri și debite importante în bazinele râurilor amintite.

Viiturile formate în perioada decembrie 1995 – ianuarie 1996 au avut drept cauze: încălzirea și topirea rapidă a stratului de zăpadă cu precădere în zonele montane și deluroase, dispariţia gheţii pe râuri, precipitaţii lichide însemnate cantitativ în condiţiile unui sol îngheţat, incapabil să permită infiltrarea, și scurgerea de apă pe versanţi către albiile râurilor. Viiturile s-au produs în două intervale de timp, primul interval a fost 23 – 25 decembrie, iar al doilea – 26 – 27 decembrie și a durat până la sfârșitul lunii.

Contactează ABA Dobrogea-Litoral

Adresa: Bd. Mircea cel Batran nr 127 Constanta.

Centrala: 0241.673.036 ; 0241.672.089;

Dispecerat: Tel: 0241.673.024; 0745.349.209

E-mail: dispecer@abadl-rowater.ro